Oznámenie pre na¹ich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, ¾e so spoloènos»ami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráµa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme ¾iadne obchodné vz»ahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoloènosti s.r.o.

hµada»


Zmena farby karosérie // ObchodnyRegister.com